Ochrana osobných údajov

Používateľ odovzdaním svojich údajov na portáli hovormeoklboch.sk dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení bezvýhradný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ portálu má nárok na evidovanie týchto údajov po dobu neurčitú.

Používateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Prihlásením sa na odber noviniek (newslettera), či poskytnutím údajov za ďalšími účelmi (súťaž, diskusný príspevok vo fóre…), používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky potrebné informácie, podľa zákona o ochrane osobných údajov a to najmä jeho právami uvedenými v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Používateľ zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona.

Používateľ môže kedykoľvek na základe písomného prejavu vôle odvolať svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.